hlavná stránka 2xM | QREX96 | ENERGOLAND

KOMPLETNÁ PONUKA

SOFTWARE V SLOVENSKOM JAZYKU


1. Učiteľ, Baltazár, LEGO Dacta a Internet na fyzike ZŠ
(Autor:PaedDr.Vojtek Miroslav). Multimediálne CD-ROM hlavne pre učiteľov fyziky a žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ. Obsahuje mnoho metodických materiálov, konkrétnych programov, napr. pre laboratórne práce s modelmi LEGO Dacta (meranie dĺžky, rýchlosti, ...), zaujímavé webove stránky pre učiteľa fyziky (učebné osnovy F, ceny elektriny, galériu fyzikov, ...
CD by nemalo chýbať v knižnici žiadneho fyzikára ZŠ, používajúceho pri práci PC.
2. AJ-SJ/SJ-AJ multimediálny slovník na CD-ROM.
Obsahuje viac ako 100.000 slov - aj s anglickou výslovnosťou. Umožňuje aj jednoduché preklady textov (napr. na www stránkach). Je určený hlavne pre žiakov a študentov, ktorí sa učia Anglický jazyk.
3. BALTÍK 2 CZ, SK
Je najjednoduchší programovací nástroj pre deti na svete, vhodný pre nižšie ročníky ZŠ. Odporúča sa už pre deti od 4 rokov. Podrobnejšie informácie na: SGP BALTÍK
4. QREX96
Špičkový 100% generátor rozvrhu hodín od Petra Krála(ČR) v slovenskej verzii.
Bližšie informácie na: QREX
5. ENERGETICKÉ ZDROJE ZEME
Jedinečný program svojho druhu na Slovensku. Obsahuje všetky princípy premeny
energie na elektrickú, animované schémy všetkých druhov elektrární, farebné fotografie, ekologické problémy, bublinkové testy a pod. Bližšie informácie na: ENERGOLAND
6. ATOM 2.50
Je zostavený tak, aby sa mohol stať základom pre vyučovanie jadrovej energetiky
na ZŠ až VŠ. Obsahuje 9 základných tém:
1. Princíp práce tepelnej a jadrovej alektrárne.
2. Základy atómovej fyziky.
3. Základy reaktorovej fyziky.
4. Ionizujúce žiarenie.
5. Jadrový reaktor.
6. Základné typy jadrových reaktorov.
7. Princípy jadrovej bezpečnosti.
8. Skladovanie rádioaktívnych odpadov.
9. Jadrová elektráreň a jej okolie.
Jednotlivé časti sú ešte rozdelené do menších celkov, ktoré sú usporiadané ako výukový film.
Obsahuje taktiež parametre zariadení, farebné fotografie, bublinkové testy a pod...
7. TESTY2xM
Umožňuje otestovať žiaka z učiva fyziky ZŠ. Obsahuje celkom 23 testov. Každý test
obsahuje 10 otázok a 4 možnosti pre odpoveď. Ovláda sa klávesnicou alebo myšou.
Na konci testu vypíše známku a všetky údaje o priebehu testu, ktoré sú archivované
na disk a možno ich hneď použiť napr. pri vyhodnotení triedy. Vyhodnotenie žiaka alebo triedy možno tlačiť na tlačiarni. Umožňuje prezerať a skúmať výsledky všetkých testov na obrazovke. Obsahuje aj modul pre tvorbu vlastných testových súborov.
8. TS Fyzikálne prevody
Môžete si vybrať jednotlivú kapitolu alebo celý program, ktorý je príbehom kapitána
kozmickej lode. Pri poruchách počítača sa musia riešiť úlohy: premeny jednotiek
rýchlosti, sily, tlaku, práce, elektrického prúdu, napätia a odporu.
9. TS Prevody
Premeny jednotiek spôsobujú žiakom najväčšie problémy, preto odporúčame aj tento
program, ktorý pri premene jednotiek dĺžky, obsahu, objemu, hmotnosti a času obsahuje aj jednoduchú hru - prechod meteorickým rojom. Vhodné zvlášť pre 6. a 7. ročník.
10. TS Pythagorova veta
Vedie k pochopeniu Pythagorovej vety a jej aplikácií cez úvahy, doplňované príkladmi, vedúce k overeniu správnosti postupu. Obsahuje témy: pravouhlý trojuholník, Pythagorova veta, výpočet prepony, výpočet odvesny, aplikácie v geometrii a aplikácie v stereometrii.
11. TS Celé čísla
príbeh Matematikánskeho kráľovstva, odkiaľ uniesli princeznu. Všetko rieši syn kráľa Pythagorasa, ktorý pritom musí vedieť aj veľa o celých číslach. Pri ceste za princeznou poznáva: zobrazenie čísel na osi, zápis čísla vyznačeného na osi, opačné čísla na osi, úprava výrazu, príklady bez zátvoriek a so zátvorkami, násobenie, delenie a zložitejšie príklady.
12. TS Malá násobilka
Obsahuje príklady a testy na násobenie a delenie. Pri úspešnom postupe sa skladá
zaujímavý obrázok. Kompletný je až pri úspešnom zvládnutí celej úlohy.


SOFTWARE V ČESKOM JAZYKU


1. SGP BALTIK 3.0 pre Windows (CD-ROM)
Multimediálny programovací nástroj pre deti a mládež.
Animácie, multimédia(BMP,WAV,MID,AVI), bodová grafika, farby, fonty, premenné(int,real,string), procedury, cykly(while,do while,for), vetvenie(if,case), dátum, čas, stopky, súbory, matematické funkcie, podrobný help,......
Minimálna konfigurácia: PC486, 16MB RAM, VGA, myš, W95. Odporúčaná konfigurácia: PII 300, 64 MB RAM, CD-ROM, zvuk.karta, W9x/NT/2000.
 
2. SGP DataDisk1 (CD-ROM)
Obsahuje funkčné demá všetkých programov od SGP SYSTEMS, príklady aj so zdrojovými textami, výbery najlepších programov pre Baltíka (aj multimediálnych pre Baltíka pre Windows), programy zo súťaží PRESENT BALTAZAR, ..... Všetky demo programy možno zakúpením samostatnej licencie aktivovať na riadne ostré verzie.
3. SGP INFORMATIKA
Obsahuje SGP DataDisk1 a licencie na jeden rok pre všetky programy SGP (Baltik2.0, Baltik3.0 pre Windows, Baltazar). Mimoriadne výhodné pre školy.
 
 
4. Baltazar 5.0 Profi
Umožňuje vytvárať samostatne spustiteľné programy v tvare *.exe .
5. SGP Komerčná  licencia 5.0
Umožňuje komerčné šírenie programov vytvorených v Baltazárovi 5.0 .
6. QREX94
Osvedčený 100% generátor rozvrhov hodín pre počítače typu XT/AT286.
7. ELEKTRA
Vybrané pasáže z elektroenergetiky a silnoprúdovej elektrotechniky. Obsahuje:
Všeobecne zamerané kapitoly: výroba elektrickej energie - prehľad typov elektrární,
prenos a rozvod elektrickej energie.
Podrobné kapitoly: indukčné motory, synchrónny stroj, ochrany alternátorov, zemniče, žiarivky.
Simulačné programy v prostredí Famulus: Leblancov teorém, asynchrónny krúžkový motor, synchrónny stroj vo všeobecnom režime, magnetické pole vo vzduchovej medzere, dlhé vedenie, jenofázový transformátor, simulácia prevádzky súpravy električky a metra.
8. TS Desatinné čísla (DOS,Win)
V príbehu bol vypísaný konkurz na miesto šéfa vedeckého tímu pre výskum kontaktu
s mimozemskou civilizáciou. Na konkurze a v ďalšej práci je potrebné splniť úlohy:
zobrazenie desatinných čísel na osi, zápis čísla na osi, opačné čísla, porovnávanie čísel, sčítanie a odčítanie, násobenie, delenie a zložitejšie príklady.
9. TS Veľká násobilka
Obrazová skladačka obsahujúca precvičovacie úlohy a testy na násobenie a delenie.
 
10. TS Alkalické kovy pre ZŠ, TS Alkalické kovy pre SŠ
Obsahuje: značky a poloha v periodickej tabuľke, valenčné elektróny, reaktivita, vzhľad, skupenstvo, kryštálová štruktúra, tvrdosť, skladovanie, prehľad vlastností, dôkazy Li, Na, K, Rb, Cs plameňovými skúškami (animované), reakcie Na a K s vodou, reakcia Na s Cl, NaCl - vznik iónovej štruktúry, rozpustnosť, disociácia, elektr. vodivosť tuhého NaCl a roztoku.
11. TS Halogény pre ZŠ, TS Halogény pre SŠ
Obsahuje témy: značky a názvy, elektronová konfigurácia, vlastnosti, reakcie, dôkazy,
príprava a vlastnosti HCl a príklady. Súčasťou je tiež 5 animovaných experimentov
s návodom a rozborom.
12. TS Halogény II
Obsahuje témy: elektrónová konfigurácia, stabilná konfigurácia, oxidačné čísla,
vlastnosti halogénov, halogénovodíky.
13. TS Vodík pre ZŠ, TS Vodík pre SŠ (Win)
Obsahuje interaktívny učebný text, rovnice, obrázky, animované experimenty: valenčný elektrón, vznik molekuly, väzba v molekule, vznik katiónu, vzhľad a skupenstvo, hmotnosť, izotopy, príprava vodíka(Zn+HCl), rekcia vodíka so vzduchom a CuO, oxidačno-redukčné vlastnosti, atomárny a molekulárny vodík, reakcia vodíka s kyslíkom, chlórom a dusíkom.
Reakcie na Slnku, príprava vodíka, elektrolýza vody, dôkaz vodíka, priem. výroba, využitie.
14. TS Síra pre ZŠ, TS Síra pre SŠ (Win)
Obsahuje témy: vlastnosti a modifikácie síry, tepelná premena, vnútorná štruktúra,
elektrická vodivosť, dvojprvkové zlúčeniny síry, reakcie síry so zinkom, meďou a kyslíkom, sírovodík - vlastnosti, príprava, dôkaz, nerozpustné sulfidy kovov, vznik oxidu siričitého, jeho príprava, vznik kyseliny siričitej, kyselina sírová a jej reakcie.
Väčšina tém je s animovanými experimentami a obrázkami.
15. TS Kyslík pre ZŠ, TS Kyslík pre SŠ (Win)
Učenie s počítačom, animované experimenty. Obsahuje: značka a výskyt kyslíka, konfigurácia, vznik molekuly a väzba v nej, horenie, reakcie kyslíka so sírou, železom a horčíkom, vianočná prskavka, vlastnosti, výroba, použitie, príprava kyslíka rozkladom peroxidu vodíka, príprava tepelným rozkladom, ozón - vlastnosti, vznik, reakcie s KI, ozónová vrstva.

PRÍRUČKY A BROŽÚRY


1. SGP Baltazar - príručka programu formou príprav
Pre učiteľa veľmi prakticky spracovaná príručka progamu so zbierkou príkladov a návodom k grafickému editoru SGP Paint, ktorý je súčasťou programu SGP Baltazar 5.0 .
2. Pojď dál, Baltazare (V.Kopecká).
(příručka pro váhající a tápajíci učitele)
3. SGP BALTAZAR 5.0 - učebnica pre deti
Od Pavla Drbala, vydal Computer Press.
Ideálna učebnica pre deti i rodičov. Veľmi príťažlivý štýl s podrobnými príkladmi.
4. Osobný počítač na PC - obsah, metódy a formy práce.
Pod označením GLÓBUS č.5 ju vydala ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou,
z príležitosti konania rovnomenného celodenného seminára na tejto škole.

ŠKOLENIA A KURZY


1. Kurz základnej obsluhy PC
Obsahuje základy ovládania počítača PC. Poznávanie základných častí PC, objasnenie odborných termínov, ovládanie klávesnice, práca s myšou, používanie tlačiarne. Ovládanie základných programov - DOS, NC, Win3.1 a Win95. Vykonáva sa vo firme alebo u zákazníka.
2. Školenie pre učiteľov - obsah, metódy a formy práce.
Obsahuje teoretickú prednášku, výklad učebných osnov, návrh učebného plánu
a ukážky vhodných programov s návodom pre ich konkrétne využitie v škole.
3. Školenie - využitie Internetu na škole
Poukazuje na možnosti Internetu, využiteľné na základnej škole. Dáva konkrétny návod ako si vytvoriť pripojenie na Internet. Praktické ukážky elektronickej pošty - mailu a webových stránok vo vyučovaní.
4. Školenie - Baltík (obsluha a metodika)
Pre záujemcov na dokonalé ovládanie všetkých prvkov programu. Poukazuje
na možnosti a mnohé príklady využitia programu.
5. Školenie - Baltazár (obsluha a metodika)
Pre záujemcov na dokonalé ovládanie všetkých prvkov programu. Poukazuje na možnosti a mnohé príklady využitia programu Baltazár a zapojenie sa do systému súťaží organizovaných cez Internet.

 

HARDWARE


1. Počítačové zostavy PC podla želania
2. Tlačiarne - ihličkové, tryskové, laserové
3. Scanery a CD-ROM mechaniky
4. Príslušenstvo a komponenty k PC (Win)

O konkrétnej ponuke HW sa informujte na č.tel.: 0936-7393452, 0905-825693.© 1997-2000, 2xM pedagogický SW a HW
Posledná úprava tejto stránky bola vykonaná: 18.11.2000
Návštevnosť od 18. októbra 1999: krát